SKSGroupin asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

SKSGroupin asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste
23.5.2018

1.    Rekisterinpitäjä
SKS Mekaniikka Oy
Y-tunnus 1107282-7
Martinkyläntie 50
01720, Vantaa
p. 020 764 61
(jäljempänä SKSGroup)

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
SKS Mekaniikka Oy
Markkinointi-ja viestintäyksikkö
p. 020 764 61
sksgroup@sks.fi

3.    Rekisterin nimi
SKSGroupin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen, potentiaalisen asiakassuhteen tai muun siihen verrattavan suhteen luominen ja hoitaminen, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja sähköisen markkinoinnin suuntaaminen, tutkimustoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on SKSGroupin oikeutettu etu asiakassuhteen ja muun asiallisen yhteyden perusteella sekä mahdolliset rekisteröityjen antamat suostumukset. Henkilötietojen käsittelyssä hyödynnetään alihankkijoita, joiden palvelimille tietoja tallennetaan. Emme kuitenkaan luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin ilman rekisteröidyn suostumusta.

5.    Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
- Etu- ja Sukunimi
- Henkilön tehtävänimike
- Sähköpostiosoite
- Matka- ja/tai muu puhelinnumero
- Organisaatio ja asema
- Organisaation osoitetiedot
- Suoramarkkinointiluvat ja – kiellot
- Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (ei koske potentiaalisia asiakkaita)
- Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (ei koske potentiaalisia asiakkaita)

6.    Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan SKSGroupin asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Henkilötietoja kerätään myös asiakkailta itseltään erilaisten palvelujen käytön, kuten uutiskirjeen tilauksen, sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten kampanjoiden, messujen ja tapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä (esimerkiksi Fonecta).

7.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8.    Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.    Tietojen säilyttäminen, poistaminen ja tarkastusoikeus
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilön on näissä yhteyksissä todennettava henkilöllisyytensä. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10.    Suoramarkkinoinnin kielto ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot mahdollisimman pian. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11.    Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti asiakastietojärjestelemässä. Käyttöoikeudet järjestelmään annetaan vain sellaisille työntekijöille, jotka tarvitsevat näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tutustu myös käyttöehtoihin ja evästeselosteeseemme.

Käyttöehdot
Evästeseloste